Sứ mệnh:
 Kiến tạo môi trường sống xanh, sạch bằng những giải pháp công nghệ đột phá, mang lại các lợi ích và hành động vì sự phát triển bềnh vững của cộng đồng và xã hội.
Tầm nhìn:
 Phát triển công ty giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trở thành một công ty công nghệ, năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường.
Giá trị cốt lõi: 
- Tận tâm chuyên nghiệp.

- Đồng lòng hợp tác.

- Trong sạch & đạo đức.

- Năng động, sáng tạo.                                                                                                                                                                               
                                                                         " Hướng tới một tương lai xanh "